انتخابات هیئت مدیره جامعه متخصصین بهداشت کار انجام شد
ساعت ٦:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٧/٤/۱٠   کلمات کلیدی: بهداشت حرفه ای ،انجمن های بهداشت حرفه ای ،تشکلهای بهداشت حرفه ای

در مورخ 29/3/87  جلسه نوبت دوم مجمع عمومی جامعه متخصصین بهداشت کار جهت انتخاب اعضائ هیئت مدیره و بازرس تشکیل و افراد ذیل  انتخاب شدند.

اعضائ اصلی هیئت مدیره                                     

1-مهندس وکیل فرجی

2- دکتر سراجی

3- مهندس سید صومعه

4- مهندس نیسان

5- مهنس حاج آقا زاده

اعضا علل بدل هیئت مدیره

1- خانم مهندس امیر خانلو

بازرس  :

دکتر منظم