انتخابات هیئت مدیره جامعه متخصصین بهداشت کار انجام شد

در مورخ 29/3/87  جلسه نوبت دوم مجمع عمومی جامعه متخصصین بهداشت کار جهت انتخاب اعضائ هیئت مدیره و بازرس تشکیل و افراد ذیل  انتخاب شدند.

اعضائ اصلی هیئت مدیره                                     

1-مهندس وکیل فرجی

2- دکتر سراجی

3- مهندس سید صومعه

4- مهندس نیسان

5- مهنس حاج آقا زاده

اعضا علل بدل هیئت مدیره

1- خانم مهندس امیر خانلو

بازرس  :

دکتر منظم

 

 

 

 

/ 0 نظر / 21 بازدید