درخواست کارشناس وکاردان بهداشت حرفه ای جهت مشاوره

معاونت محترم بهداشتی دانشگاه گیلان و رئیس مرکز بهداشت گیلان طی درخواستی از کارشناسان و کاردانان  بهداشت حرفه ای استانهای مجاور استان گیلان درخواست نموده تا جهت تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار شرکتها و کارخانجات تابعه خود از استانهای هم جوار و افراد متقاضی استفاده نماید لذا متقاضیان به مرکز بهداشت استان گیلان (رشت ) مراجعه نمایند. 

/ 0 نظر / 33 بازدید