انتخابات جامعه متخصصین بهداشت کار

دومین جلسه مجمع عمومی انتخابات  جامعه متخصصین بهداشت کار در ساعت ۱۴الی ۱۷ در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار می گردد. از کلیه اعضاء جامعه متخصصین که عضو این جامعه بوده و کارت عضویت دارند برای شرکت در این جلسهدعوت بعمل می آید

دستور جلسه

۱- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس

۲- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس

۳-بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره و حاضرین جلسه

 

/ 0 نظر / 18 بازدید